Utdanning for kontorfaglig ansatte

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres

familie.

Endelig utforming av utdanningen vil skje i samarbeid med HINN, bygge på innholdet i det samlingsbaserte opplegget som det tidligere er informert om og gi 15 studiepoeng for hvert av to år. En vil kunne søke studiet både på grunnlag av studiekompetanse og realkompetanse. Utdanningen holdes i lokalene til RBUP i Oslo.

Nærmere informasjon om studiet vil bli lagt ut på RBUPs hjemmesider etterhvert som detaljene blir klare, www.r-bup.no, men det vil ikke foreligge ny informasjon før etter 15. juni. Søknad vil skje til Høgskolen og mer informasjon vil etterhvert også bli lagt ut på deres hjemmesider.

 

Kursinnhold

Utdanningen skal gi teoretisk og praktisk forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon, kjennskap til lovverk og kvalitetssikring og forståelse for etiske dilemmaer. Utdanningen legger opp til refleksjon over egen praksis. Forståelse for kontorfaglig ansattes funksjon og rolle i profesjonelle organisasjoner og utvikling av faglig identitet står sentralt.

Studiet tar utgangspunkt i at kontorfaget i stor grad får sin utforming i det feltet kontoransatte arbeider i og at det derfor er gunstig å organisere studietilbud for kontoransatte i et bestemt felt. Studiet bygger på at kontorfaglig ansatte trenger kjennskap til feltet de arbeider i, både hvordan det er organisert, verdier og normer, tenkemåte og ikke minst informasjonssystemene i vid forstand, både de datatekniske og de menneskelige.

Videre bygger studiet på en forståelse av at mye av kompetansen kontoransatte bygger opp gjennom praksis handler om taus kunnskap. Studiet er derfor lagt opp med stor vekt på praktiske erfaringer og bevisst arbeid med å gjøre kontoransatte i stand til å sette ord på arbeid og kompetanse som grunnlag for erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Samtidig er det et mål at denne praksisen settes inn i en teoretisk kontekst.

Studiet tar også sikte på å gi kunnskaper som kan styrke kontorfaglige ferdigheter i det daglige, direkte eller indirekte rettet mot brukere av de ulike tjenestene.

Undervisningen knytter an til studier av kontorfaglig ansattes kompetanse og funksjoner. Kontorutdanningen er en del av et bredt tverrfaglig miljø i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) som jobber med undervisningstilbud til andre profesjoner i tjenestene, noe som innebærer både faglige oppdatering og tilgang til lærerkrefter med kjennskap til tjenestene, både klinikere og forskere. Det er også etablert en ressursgruppe for utdanningen som består av kontorfaglig ansatte, og som bidrar til at innholdet videreutvikles i tråd med tjenestenes og kontoransattes behov.

Utdanningen kan bygges på med et 2. år på samme nivå.

* Kursholder(e)

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no

Kursansvarlig(e)

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no

Målgruppe

Kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som f.eks. PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her må vurderes særskilt.

 

Sist oppdatert: 04/25/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/18/2017

Varighet:

Første samling blir i slutten av februar/begynnelsen av mars.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Pris kommer

Maks ant. deltakere:

40

I samarbeid med:

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/15/2017

Påmeldingsfrist:

Søknadsfrist vil bli i oktober/ november

Påmelding:

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Reidunn Hallan, Prosjekt- og kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Siri Jensen, Konsulent, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook