Høringsuttalelser

2017

Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning (april 2017)

Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (april 2017)

Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge (februar 2017)

NOU 2016:16 Ny barnelov- sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse (januar 2017)

Forslag til endringer i barneloven for å øke beskyttelsen av barn mot vold og angrep (januar 2017)


2016

Utkast til nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser (desember 2016)

Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige (desember 2016)
 

Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m. (desember 2016)
 

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (november 2016)
 

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (oktober 2016)


Forslag til endringer i reglement for Norsk Psykologforenings spesialistutdanning
 (august 2016)
 

Forslag til endringer i barnevernloven : kvalitets- og strukturreform (juni 2016)
 

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom  (april 2016)
Tilbakemeldingsskjema til Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år


2015

På ramme alvor- alvorlighet og prioritering. Svar på høring om prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. (desember 2015)
Lenke til rapporten

Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap (september 2015)
Høringsnotatet

Forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet (juni 2015)
 

NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (juni 2015)
 

Prioriteringsveileder- Psykisk helsevern for barn og unge (juni 2015)


Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring
 
Tilbakemeldingsskjema  (juni 2015)
 

Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale (Edinburghmetoden) som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier. (april 2015).
 

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. (april 2015).


NOU 2014:9 Ny adopsjonslov
. (mars 2015).


NOU 2014:12 Åpent og rettferdig- prioriteringer i helsetjenesten
. (februar 2015).


Updated
Denne siden ble sist oppdatert: 6.4.2017