Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse


Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (Spedbarnsnettverket) ble opprettet i 2006. Spedbarnsnettverkets mål er at flere sped- og småbarn og deres familier skal få effektiv hjelp så tidlig som mulig.

Spedbarns psykiske helse kan defineres som det lille barnets kapasitet til å oppleve, regulere og gi uttrykk for følelser, danne nære og trygge relasjoner, samt utforske omgivelsene og lære (Zero to Three).

Det er i dag bred faglig enighet om at sentrale forutsetninger for at barn skal kunne utvikle sine potensialer og få en god psykisk helse, er at de lever i et trygt, sensitivt og responsivt omsorgsmiljø både i egen familie og i barnehager. Det er imidlertid en kløft mellom den viten som finnes om psykiske vansker og forstyrrelser i spedbarnsalderen og den faktiske oppdagelses- og intervensjonsraten. Derfor arbeider nettverket med kompetanseheving, kunnskapsformidling og tjenestøtte i tillegg til å drive forskning.

 

Spedbarnsnettverkets oppgaver er å: 

 

Organisering:

Spedbarnsnettverket er organisert som en egen avdeling ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør-Norge ( RBUP) med to forsknings-seksjoner og en seksjon for opplæring og kvalitetsutvikling. Nettverket har fire regionale knutepunkt med stillinger ved RKBU Vest, RBUP Midt og RKBU Nord for å sikre et likeverdig nasjonalt tilbud.

Updated
Denne siden ble sist oppdatert: 4.4.2014