RBUPs utgivelser

Her finner du forskningsrapporter og andre utgivelser fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør.

2016

På oppdrag fra SOS-barnebyer utarbeidet RBUP en systematisk oversikt over forskning om skoleprestasjoner barn som opplever eller har opplevd omsorgssvikt eller misbruk. Etter å ha gjennomgått nesten 3500 referanser, fant vi 14 studier som undersøkte problemstillingen vår. Vi kvalitetsvurderte og graderte disse studiene, og fant at det trolig er en sammenheng mellom omsorgssvikt og/eller misbruk og dårligere skoleprestasjoner hos barn. Vi fant også flere studier som omhandlet barn som har mistet én eller begge foreldrene, og hvordan disse barna gjør det på skolen. Disse studiene er presentert i et vedlegg.

Familiemessige utfordringer knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner: En systematisk oversikt
Hensikten med denne systematiske oversikten var å svare på følgende problemstillinger:
1. Hvilke familiemessige utfordringer opplever personell som deltar i internasjonale operasjoner?
2. I hvilken grad, og på hvilke måter, reagerer barn på foreldrenes deltakelse i internasjonale operasjoner, og i hvilken grad påvirkes barnets funksjonsevne av dette?
3. I hvilken grad og på hvilke måter reagerer hjemmeværende forelder på partners deltakelse i internasjonale operasjoner, og i hvilken grad påvirker dette vedkommendes omsorgsevne og barnets situasjon?
4. I hvilken grad er tiltak gitt til familie og barn virksomme?

2015

En arbeidsgruppe med representanter fra RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og  RBUP Øst og Sør har gått gjennom Spedbarnsnettverkets formål, aktiviteter og resultater for å vurdere hvordan feltet Sped og -småbarns psykiske helse best kan ivaretas fremover (2015). Les hele rapporten her:
Permanent videreføring av Nasjonalt kompetansenettverk for sped - og småbarns psykiske helse

International Child Development Programme (ICDP). Silje Bjørnstad.

Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser  - utarbeidet av Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, av: Torunn Støren, Sveinung Odland og Helen Johnsen Christie.

 

Rapporter

Rapport nr 1-2010 er skrevet av Astrid Furre og Sonja Heyerdahl og er en kartlegging av tvangsbruk og tvangsmidler i akuttavdelinger for ungdom.

Bruk av tvang i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger - les rapporten

Rapport nr 2-2010 er skrevet av Ketil Eide og Tuva Broch og gir en samlet oppsummering av kunnskap og fakta om enslige mindreårige flyktninger.

Enslige mindreårige flyktninger - kunnskapsstatus og forskningsmessige utfordringer - les her

Andre rapporter fra RBUP Øst og Sør og Spedbarnsnettverket

19.12.2016  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send