Utdanning for kontorfaglig ansatte

- 15 studiepoeng

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie.

Videreutdanning

Dato: 18.09.2017
Fire samlinger a tre dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Pris kommer

Påmeldingsfrist: 15.04.2017

Endelig utforming av utdanningen vil skje i samarbeid med HINN, bygge på innholdet i det samlingsbaserte opplegget som det tidligere er informert om og gi 15 studiepoeng for hvert av to år. En vil kunne søke studiet både på grunnlag av studiekompetanse og realkompetanse. Utdanningen holdes i lokalene til RBUP i Oslo.

Nærmere informasjon om studiet vil bli lagt ut på RBUPs hjemmesider etterhvert som detaljene blir klare, www.r-bup.no, men det vil ikke foreligge ny informasjon før etter 15. juni. Søknad vil skje til Høgskolen og mer informasjon vil etterhvert også bli lagt ut på deres hjemmesider.

Utdanningen skal gi teoretisk og praktisk forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon, kjennskap til lovverk og kvalitetssikring og forståelse for etiske dilemmaer. Utdanningen legger opp til refleksjon over egen praksis. Forståelse for kontorfaglig ansattes funksjon og rolle i profesjonelle organisasjoner og utvikling av faglig identitet står sentralt.

Studiet tar utgangspunkt i at kontorfaget i stor grad får sin utforming i det feltet kontoransatte arbeider i og at det derfor er gunstig å organisere studietilbud for kontoransatte i et bestemt felt. Studiet bygger på at kontorfaglig ansatte trenger kjennskap til feltet de arbeider i, både hvordan det er organisert, verdier og normer, tenkemåte og ikke minst informasjonssystemene i vid forstand, både de datatekniske og de menneskelige.

Videre bygger studiet på en forståelse av at mye av kompetansen kontoransatte bygger opp gjennom praksis handler om taus kunnskap. Studiet er derfor lagt opp med stor vekt på praktiske erfaringer og bevisst arbeid med å gjøre kontoransatte i stand til å sette ord på arbeid og kompetanse som grunnlag for erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Samtidig er det et mål at denne praksisen settes inn i en teoretisk kontekst.

Studiet tar også sikte på å gi kunnskaper som kan styrke kontorfaglige ferdigheter i det daglige, direkte eller indirekte rettet mot brukere av de ulike tjenestene.

Undervisningen knytter an til studier av kontorfaglig ansattes kompetanse og funksjoner. Kontorutdanningen er en del av et bredt tverrfaglig miljø i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) som jobber med undervisningstilbud til andre profesjoner i tjenestene, noe som innebærer både faglige oppdatering og tilgang til lærerkrefter med kjennskap til tjenestene, både klinikere og forskere. Det er også etablert en ressursgruppe for utdanningen som består av kontorfaglig ansatte, og som bidrar til at innholdet videreutvikles i tråd med tjenestenes og kontoransattes behov.

Utdanningen kan bygges på med et 2. år på samme nivå.

Du lærer om

 • KUNNSKAP: Etter endt studium skal studenten:
 • Ha grunnleggende kunnskaper om organiseringen av og funksjonene til de kommunale helse- og sosialfaglige tjenestene for barn, unge og deres familier og samhandlingen på tvers av dem.
 • Ha bred kunnskap om historie, organisering, funksjoner og faglig tenkning i egen tjeneste, kjenne til faggruppene og det tverrfaglige arbeidet innad i tjenesten.
 • Ha kunnskap om sentrale teorier om mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan disse kan anvendes både i møter med brukere og kolleger.
 • Ha kunnskap om interkulturell kommunikasjon knyttet til møter med barn og familier på telefon og i ekspedisjon.
 • Kjenne til relevant lovverk for de aktuelle tjenestene, samt aktuelle forskrifter og veiledere.
 • Kjenne til hensikten med tjenestenes registreringssystemer/fagsystemer og noen aktuelle grunntrekk i digitaliseringen, samt betydningen av de kontorfagliges rolle i registreringsarbeidet (kvalitetssikring).
 • Ha kunnskap om og forståelse for egen funksjon/rolle i tjenestene og faggruppas betydning for gode tjenester.
 • Ha kunnskap om etikkens betydning for valg og vurderinger i hverdagen.
 • FERDIGHETER. Etter endt studium skal studenten:
 • Kunne sette ord på og reflektere over kontoransattes arbeidsoppgaver og kompetanse i egen organisasjon.
 • Ha erfaring med å observere og reflektere over egen og andres kommunikasjon i møte med barn, unge og deres familier/i frontlinjeposisjonen og kunne se møtet fra brukernes perspektiv.
 • Ha erfaring fra å lede et mindre møte og legge fram egne synspunkter og punkter fra en diskusjon for en mindre forsamling.
 • Kunne formidle erfaringer og fagstoff i form av skriftlige oppgaver.
 • Kunne gjenkjenne et etisk dilemma og identifisere handlingsalternativer.
 • GENERELL KOMPETANSE. Etter endt studium skal studenten:
 • Ha faglig bevissthet om eget fag og betydningen av dette for gode tjenester.
 • Ha kjennskap til rutiner og praksis i andre tjenester/arbeidsplasser, som grunnlag for kritisk vurdering av egne rutiner.
 • Kunne utveksle erfaringer med andre kontorfaglig ansatte og slik bidra til god praksis.

Kursholdere

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster
Kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som f.eks. PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her må vurderes særskilt.

SDQ Gravide Sped- og småbarn Ungdom

Kontakt

Kursansvarlig

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send