Vedtekter


REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE, HELSEREGION ØST OG SØR

Stiftet av Sosial- og helsedepartementet 18. november 1998.

Vedtekter sist revidert av styret 27.2.2008

 

§ 1.           NAVN, EIERFORM OG HOVEDKONTOR

Stiftelsens navn er ”Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør”, forkortet ”RBUP Øst og Sør”.

RBUP Øst og Sør har sitt hovedkontor i Oslo kommune og sitt virkeområde i helseregionene øst og sør.

 

§ 2.           FORMÅL

RBUP Øst og Sør skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskaplig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og bidra til at slik kompetanse er tilgjengelig.

RBUP Øst og Sør skal bidra til å øke rekrutteringen av personell til psykisk helsevern for barn og unge, styrke psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene og bidra til å styrke andre fagfelt av betydning for barn og ungdoms psykiske helse.

 

§ 3.           OPPGAVER

RBUP Øst og Sør skal utvikle og drive utdanning, forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet.

Oppgavene utføres i et tverrfaglig perspektiv og på en slik måte at det bidrar til tverretatlig samarbeid med tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten, andre kompetansesentre, universitet, høyskoler og andre relevante instanser.

RBUPs oppgaver følger også av årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet med utgangspunkt i Stortingets budsjettvedtak.

 

§ 4.           ØKONOMISKE FORHOLD

Stiftelsen har en grunnkapital på 1 million kroner.

Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) ved Helsedirektoratet er RBUPs primære finansieringskilde. Virksomhetsplaner, budsjett og regnskap skal godkjennes av HOD, eller den det utpeker. Likeledes skal søknader og rapporter sendes innen de tidsfrister som gis.

§ 5.           STYRET

RBUP Øst og Sør ledes av et styre som består av 9  medlemmer og 4 varamedlemmer. Virketiden er fire år.

Følgende oppnevner 3 styremedlemmer, samt 1.,  2. og 3. varamedlem

§  Helse- og Omsorgsdepartementet, eller den det utpeker, oppnevner 1 styremedlem og 1. varamedlem

§  Universitetet i Oslo oppnevner 1 styremedlem og 2. varamedlem

§  Ansatte velger 2 styremedlemmer og 1 personlig varamedlem. Om virketiden for disse settes til to eller fire år, avtales med de tillitsvalgte. 

I tillegg skal følgende inviteres til å fremme forslag til styremedlemmer.

§  Brukerorganisasjonene

§  Helse Sør-Øst RHF

§  Høyskolene i helseregionene

§  Kommunenes Sentralforbund 

Blant de foreslåtte kandidatene velger styret 5 medlemmer, hvorav 2 fra Helse Sør-Øst RHF, og 3. varamedlem. For å ivareta stiftelsens formål og strategiske utvikling settes styret sammen slik at helhetsperspektiv og komplementær kompetanse blir ivaretatt. Følgendes interesser skal ivaretas ved sammensetningen av styret: Brukerorganisasjonenes, regionale helseforetaks, høgskolenes og kommunenes. For at styret skal kunne gjennomføre et reelt valg bør det alltid fremmes minst to kandidater til en styreplass.

 
For å sikre kontinuitet oppnevnes og velges halve styret med to års mellomrom.

 Styret velger selv sin leder og nestleder.

§ 6.           ORGANISERING AV RBUP ØST OG SØR

Styret ansetter daglig leder (direktør) som står for den daglige drift og organiserer
RBUP Øst og Sør med et nærmere angitt antall årsverk.

Samarbeidet mellom RBUP, fagfeltet og de relevante tjenesteområdene skal ivaretas gjennom et regionalt råd. Regionalt råd skal komme med innspill til faglige prioriteringer og uttale seg om virksomhetsplan, budsjett og årsrapport, samt behandle saker som har betydning for regionsenterets virksomhet.  Reglement for Regionalt råd fastsettes av styret i RBUP Øst og Sør.  Brukerinteresser for pasienter og pårørende, samt kommuner og relevante tjenester skal være representert i Regionalt råd.

§ 7.           ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i disse vedtekter skal godkjennes av Stiftelsestilsynet 1 etter at Helse- og Omsorgsdepartementet, eller den det utpeker, har fått anledning til å uttale seg.

 

 

 

Denne siden ble sist oppdatert: 7.2.2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook